Algemene voorwaarden West Tenerife.

TOERISTISCHE EXCURSIE CONTRACT MET WEST TENERIFE

 

Met de «Premium» excursie kunt u gebruik maken van een jetski voor twee personen. De geschatte duur bedraagt twee en half uur.

West Tenerife behoudt zich het recht voor om de excursieactiviteiten te allen tijde te beëindigen, uit te stellen, te herstellen of te annuleren die door meteorologische, veiligheids- en / of overmacht worden veroorzaakt.

Veranderingen in de duur van de verschillende onderdelen van de excursies en de daarin opgenomen activiteiten, evenals de veranderingen in de plaats van de excursie, geeft niet het recht op terugbetaling of compensatie. Veranderingen in de totale duur van de excursie geeft het recht op terug betaling van een bedrag in verhouding met de kosten van de excursie. Het totaal bedrag van de excursie word alleen terug gegeven in geval van annulering. Voor het geval de excursie niet kan worden gedaan op de overeengekomen datum, kan de gebruiker ervoor kiezen om een nieuwe reservering te maken voor een andere datum of voor de terugbetaling van het bedrag.

DE DEELNEMER is verplicht om één uur voor de excursie aanwezig te zijn op het terrein van West Tenerife. Deze tijd is nodig om uitleg te geven over het materiaal, het verloop van de excursie en de veiligheids regels. Als u niet aanwezig bent verliest u het recht om deel te nemen aan de excursie.

De gebruiker heeft vernomen dat het eind tijdstip van de start van de excursie zal worden gecommuniceerd 72 uur van te voren, en kan kosteloos worden geannuleerd binnen 24 uur na ontvangst van de mededeling van de starttijd. Bij Annuleringen van reserveringen 24 uur voor de start van de excursie wordt er vijfentwintig procent van de kosten in rekening gebracht. In het geval dat de annulering plaatsvind vierentwintig uur voor de excursie wordt er honderd procent van het ticket in rekening gebracht, zonder vergoeding.

Onder 8 jaar verboden. Minderjarigen tussen 8 en 18 jaar kunnen samen met een volwassene reizen als de ouders of de wettelijke voogd toestemming geeft . Minderjarigen tussen 16 en 18 mogen de jetski besturen met toestemming van de ouders of de wettelijke voogd.

Het bevoegd personeel van West Tenerife geeft u nauwkeurige instructies over het gebruik van het materiaal en de normen die u moet nakomen tijdens de activiteiten. De instructies moeten nauwkeurig gerespecteerd worden. Het onjuiste gebruik van het materiaal, evenals de niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften, bepaalt het einde van de activiteit en zijn terugkeer naar de haven zonder mogelijkheid tot vergoeding.

DE DEELNEMER is aansprakelijk voor mogelijke persoonlijke en materiële schade en incidenten die zijn veroorzaakt door het niet volgen van de veiligheids regels of misbruik van het materiaal. U bent verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften en het onjuist gebruik van het materiaal, evenals voor eventuele andere schade veroorzaakt door uw schuld, inclusief eventuele maatregelen of nalatigheid tegen de instructies van de instructeur of de kapitein van de boten, alle kosten die hierdoor worden veroorzaakt, moeten onmiddelijk door de verantwoordelijke worden betaald.

DE DEELNEMER verklaart tijdig en naar behoren geïnformeerd te zijn over de werking en het verloop van de excursie. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de regels en zal deze ook strikt volgen. Met name de volgende regels voor het gebruik van de jetski:

  1. Het gebruik van het reddingsvest is verplicht tijdens de gehele excursie.
  2. Op elk gewenst moment moet u de instructies van de instructeur volgen. Uw positie wordt altijd door de instucteur bepaald en u moet dat tijdens de gehele excursie respecteren. .
  3. Het is strikt verboden om de activiteit uit te voeren onder invloed van alcohol, verdovende middelen of andere psychoactieve stoffen.
  4. Het is volstrekt verboden om andere jetski’s of de leidende boot intehalen,te kruisen met andere jetski’s en zigzag bewegingen te maken.
  5. Tijdens de excursie wordt er altijd een minimale afstand van 50 meter gehandhaafd tussen alle vaartuigen.
  6. Respecteer en draag zorg voor het materiaal en/of accessoires die beschikbaar zijn en keer dit terug in perfecte staat.
  7. Elk roekeloos gedrag leidt tot onmiddellijke stopzetting van de activiteit en zonodig wordt er gecomuniceerd met de bevoegde autoriteiten.
  8. Het is verboden om in het water te springen zonder toestemming van het bevoegde personeel, en wanneer de motoren zijn uitgeschakeld en de boot in een veilige positie is.
  9. U moet alle aanwijzingen van ons personeel volgen die in de meeting voor de excursie worden verteld.

U verklaart dat uw heeft vernomen dat tijdens de activiteid verschillende materiaalen worden geleverd. Zoals een camera GoPro Hero 5 een van de nieuwste gadgets ,de waarde van de gopro is400 €, en heeft verschillende accessoires zoals een stok om de gorpro te verbinden met de jetski met een marktwaarde van 30 €, en een selfie stok ter waarde van 20 €. U verklaart dat u naar behoren bent geïnformeerd over de werking van de materialen door het personeel van West Tenerife.

DE DEELNEMER aanvaardt dat de materialen alleen leverbaar zijn als u doormiddel van een creditcard een borg kan achterlaten. Het aftrekbare bedrag is vierhonderdvijftig euro (€ 450). Vanaf dat u de materialen ontvangt tot het einde van de excursie bent u verantwoordelijk voor de materialen. De borg is een garantie bij schade of verlies. Als er spraken is van schade of verlies kunnen zal het bedrag van de borg niet worden terugbetaald . En daarvan zullen wij de schade repareren.

Verwerking van persoonsgegevens. De deelnemer wordt op de hoogte gesteld en geeft toestemming voor de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de bestanden van West Tenerife, waarbij hij toestemming geeft om deze te behandelen voor gebruik in verband met de uitvoering van dit contract.

DE DEELNEMER stemt ook in met West-Tenerife ,om commerciële communicatie te verzenden, met name reclame, promotieaanbiedingen of wedstrijden, inclusief emails of via andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen,of inverband met andere diensten en producten, die toestemming geven voorde communicatie van hun gegevens voor indentieke doeleinden aan bedrijven in de groep op het gebied van toeristische excursies, in de vorm en met de beperkingen die zijn opgenomen in de organische wet 15/1999 van 13 december de bescherming van persoongegevens en de wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

De deelnemer wordt geïnformeerd dat ze het recht hebben om de gegevens te veranderen, te annuleren en op te vragen in elk gewenst moment.DE DEELNEMER verklaart dat alle informatie juist is.

DE DEELNEMER geeft de exploitatie rechten aan LOS GIGANTES FUN, van de fotos en video’s die tijdens de gehele excursie zijn gemaakt.
DE DEELNEMER geeft het recht aan LOS GIGANTES TENERIFE FUN om alle bestanden of delen daarvan te gebruiken,onderandere fotografisch en / of videomateriaal waar de klant zichtbaar is .

De aanspraak op het bedrijf omvat alle toepassingen die kunnen worden gebruikt als een visuele inhoud, of een deel daarvan, met behulp van een van de media of ondersteuning, ook voor elke toepassing of doel, journalistiek, redactioneel, reclame, decoratief, enz. Dit is opgericht in termen van organische wet 1/1982 van burgerbescherming van rechten tot eer, persoonlijke privacy en eigen beeld.
De overeenkomst in dit contract heeft een onbepaalde duur vanaf de datum van dit contract.

Door dit contract is het BEDRIJF gemachtigd om de exploitatie van het beeld uit te voeren overeenkomstig het recht en de voorwaarden die op internationaal niveau zijn gecedeerd.

DE DEELNEMER doet afstand van enig recht of bevoegheid om voortvloeiende eindprodukten en de teksten die ermee gepaard gaan te onderzoeken of goed te keuren.